Dla­czego warto kupić meble na wymiar pod indy­wi­du­alne zamó­wie­nie?

Pla­nu­jąc wystrój swo­jego miesz­ka­nia lub domu, czę­sto zasta­na­wiamy się jakie meble wybrać. Naj­czę­ściej sta­jemy przed wybo­rem mebli lub zabu­dowy wyko­na­nej na zamó­wie­nie, lub goto­wych zesta­wów ze sklepu. W poniż­szym arty­kule przyj­rzymy się bli­żej meblom wyko­na­nym na wymiar. Czy jest to korzystna i trwała inwe­sty­cja?

 

Dopasowane meble na wymiar

Indy­wi­du­alne pomy­sły, a zara­zem potrzeby wszyst­kich domow­ni­ków, ciężko zre­ali­zo­wać i dopa­so­wać poprzez gotowy zestaw meblowy. Meble pod wymiar to opcja, która dosko­nale spraw­dzi się w każ­dym wnę­trzu. Opty­mal­nie dopa­so­wane meble zapew­nią wyż­szy kom­fort użyt­ko­wa­nia oraz prze­łożą się na este­tykę całego pomiesz­cze­nia. Powierzch­nie wyjąt­kowo małe lub bar­dzo prze­stronne to ide­alne miej­sca dla mebli wyko­na­nych zgod­nie z Two­imi wska­zów­kami. To roz­wią­za­nie jest coraz bar­dziej doce­niane i coraz wię­cej klien­tów decy­duje się na nie.

 

Meble kuchenne na wymiar

Kuch­nia to jedno z klu­czo­wych miejsc w domu, w któ­rym spę­dza się dużo czasu. Zabu­dowa powinna być nie tylko este­tyczna, ale także funk­cjo­nalna. Opty­mal­nie zamon­to­wane meble na wymiar, zaj­mują wolną prze­strzeń w spo­sób upo­rząd­ko­wany i dopa­so­wany do gustu wła­ści­ciela. Wszyst­kie urzą­dze­nia kuchenne są scho­wane, a jed­no­cze­śnie mamy do nich swo­bodny dostęp. Uła­twione poru­sza­nie wpływa korzyst­nie na utrzy­ma­nie ide­alnego porządku. Dobrze wykonana kuchnia na wymiar daje dużą przyjemność z korzystania i przebywania w niej.

 

Zalety mebli kuchen­nych wyko­na­nych na zamó­wie­nie

Dobrze wyko­nane kuchnie na wymiar mają przewagę nad goto­wymi zesta­wami meblo­wymi.

 

Pod­sta­wo­wymi zale­tami są:

  • jakość wyko­na­nia z naj­lep­szych mate­ria­łów;
  • trwa­łość i este­tyczny wygląd przez dłu­gie lata;
  • dowolna kon­fi­gu­ra­cja poszcze­gól­nych ele­men­tów mebli;
  • prak­tyczna zabu­dowa urzą­dzeń AGD z uła­twio­nym dostę­pem do nich;
  • opty­malne wyko­rzy­sta­nie dostęp­nej prze­strzeni;
  • dopa­so­wa­nie do gustu i potrzeb użyt­kow­nika:
  • podwyż­szony kom­fort użyt­ko­wa­nia.

 

Wyż­sza cena i tro­chę dłuż­szy czas wyko­na­nia takiej indy­wi­du­al­nej kuchni są cał­ko­wi­cie rekom­pen­so­wa­nie licz­nymi jej zale­tami.

 

Wycena i mon­taż mebli na wymiar

Zaw­sze warto skon­tak­to­wać się z firmą wyko­nu­jącą meble na wymiar i popro­sić o wycenę, zanim wybie­rzemy gotowe meble ze sklepu. Kosz­to­rys zazwy­czaj będzie dużo mniej­szy, niż się spo­dzie­wa­li­śmy. Sklep meblowy Żywiec zapew­nia korzystną wycenę dla indy­wi­du­al­nego klienta, a zara­zem gwa­ran­tuje pro­fe­sjo­nalny i szybki mon­taż przez doświad­czo­nych pra­cow­ni­ków.